Classes

Annen_eller_ukjent
Annen_skade_eller_mangel
Annet_tiltak__Driftstiltak
Annet_tiltak__fornyelse
Annet_tiltak__forsterking
Annet_tiltak__Innmaling_eller_Oppmaling
Annet_tiltak__kontrollberegning
Annet_tiltak__materialundersokelse
Annet_tiltak__ombygging
Annet_tiltak__ROS_analyse
Annet_tiltak__Vedlikehold
Armeringslokalisering_betongoverdekning
Asfalttykkelse_ma_kartlegges
Bareevne
Belastning
BrannOgExplosjon
Breddeutvidelse
Brua_stenges_ved_flom_sarbar_Flom
Bruksskade
Daglige_driftsoppgaver_pa_bevegelige_bruer
dcterms:Agent
dcterms:AgentClass
dcterms:BibliographicResource
dcterms:Box
dcterms:FileFormat
dcterms:Frequency
dcterms:ISO3166
dcterms:ISO639-2
dcterms:ISO639-3
dcterms:Jurisdiction
dcterms:LicenseDocument
dcterms:LinguisticSystem
dcterms:Location
dcterms:LocationPeriodOrJurisdiction
dcterms:MediaType
dcterms:MediaTypeOrExtent
dcterms:MethodOfAccrual
dcterms:MethodOfInstruction
dcterms:Period
dcterms:PeriodOfTime
dcterms:PhysicalMedium
dcterms:PhysicalResource
dcterms:Point
dcterms:Policy
dcterms:ProvenanceStatement
dcterms:RFC1766
dcterms:RFC3066
dcterms:RFC4646
dcterms:RFC5646
dcterms:RightsStatement
dcterms:SizeOrDuration
dcterms:Standard
dcterms:URI
dcterms:W3CDTF
Driftstiltak
Elektrisk_fuktmaler
Elementlokasjon
Elva_har_gatt_opp_i_brudekket_sarbar_Flom
Enkelinspeksjon
Eventuelle_svekkelser_av_bruelementer_f_eks_redusert_stal_eller_armeringstverrsnitt_pga_korrosjon
Eventuelle_tilleggslaster_f_eks_fra_alkalireaksjoner_i_betong_eller_okt_asfalttykkelse
Fasthetsbestemmelse
Fiberoptikk
foaf:Agent
foaf:Document
foaf:Group
foaf:Image
foaf:Label Property
foaf:Online Account
foaf:Online Chat Account
foaf:Online E-commerce Account
foaf:Online Gaming Account
foaf:Organization
foaf:Person
foaf:PersonalProfileDocument
foaf:Project
Fornyelse
Forskyvning_i_ror_pga_flom_sarbar_Flom
Forsterkning
Framkommelighet
GenerellInspeksjon_R610
Godstykkelsesmaling_ultralyd
Grunnarbeider_etter_erosjon_undergraving
Hammer
Heft_overflatebelegg_stal
Hovedinspeksjon
Impact_Echo
Impulse_Response
Innmaling_av_brua_og_grunnen
Innmaling_eller_Oppmaling
Inntrengningsdybde_vannavvisende_impregnering_betong
Inspeksjon
Inspeksjon_V441
Isgang
Kjerneprove
Kodeliste
Konsekvensgrad
Konsekvenstype
Kontroll_av_karbonatisering_fasthet_og_klorider
Kontroll_eller_service_av_utstyr
Kontroll_overflatebelegg
Kontroll_saltmengde_klorider
Kontroll_spennkraft
Kontrollberegning
Korrosjonsundersokelse_EKP
Lavt_rekkverk_sarbar_for_Trafikksikkerhet
Lokasjon
Magnetpulverkontroll
Maling_horisontalavstander_forskyvninger
Maling_karbonatiseringsdybde
Maling_kloridinnhold
Maling_pilhoyder
Maling_rissvidder
Maling_slitelagstykkelse
Maling_sporslitasje
Man_tar_ut_restlevetiden_av_eksisterende_bru_og_ny_bru_vurderes
Mangel
Manglende_drift_eller_vedlikehold
Manglende_sikkerhetsgjerde_over_utlop_sarbar_Trafikksikkerhet
Materialfeil
Materialuavhengig_skade
Materialundersokelse
Materialundersokelse_betong
Materialundersokelse_stal
Materialundersokelse_stein
Materialundersokelse_tre
MEK_test
Miljoangrep
Momentkontroll_skruer
Nagle_skruekontroll
Nivellement
Okning_av_frihoyder
Ombygging
Opphugning_korrosjonsbedommelse
Oppmaling
Oppmaling_av_skader
Oppmaling_materialundersokelse
Opprensk_eller_opprydding_over_og_under_vann
Overflatebehandling_av_betong
Overflatebehandling_av_stal
Overflatebehandling_av_tre
Overmalbarhet_gammelt_belegg
Pahengning_av_gangbaner
Pakjort_og_reparert_flere_ganger_sarbar_Pakjorsel
Penetrant
Planlagte_tiltak_for_a_opprettholde_bruenes_standard
Planlagte_tiltak_som_utfores_for_a_gjenopprette_et_skadet_elements_funksjonsdyktighet
Positiv_Material_Identifikasjon_PMI
Prosjekteringsfeil
Proving_syl
Rasutsatt_bru_sarbar_Skred_eller_ras
Ratedrill
Rengjoring_av_de_forskjellige_elementene_pa_brua
Renovasjon
Reparasjon_av_betongskader_over_eller_under_vann
Reparasjon_av_skader_pa_bru_og_kaiutstyr
Reparasjon_av_skader_pa_elementer_av_stal_stein_tre_og_evt_andre_materialer
Rontgenkontroll
Root
ROS_analyse
Sarbarhet
SarbarhetFlom
SarbarhetPakjorsel
Setningsmaling_av_pilarer_sarbar_baereevne
Skade
Skade_i_grunnen
Skade_pa_betong
Skade_pa_slitelag_eller_fuktisolasjon
Skade_pa_stal
Skade_pa_stein
Skade_pa_tre
Skadearsak
Skadebeskrivelse
Skadegrad
Skadekonsekvens
Skadetype
Skadeutvikling
skos:Collection
skos:Concept
skos:ConceptScheme
skos:OrderedCollection
Skred
Slitelag_og_membranarbeider
Spatial Thing
Spennkabelkontroll
Spesialinspeksjon
Stor_vannforing_ved_flom_og_fare_for_erosjon_under_fundamenter_sarbar_Flom
Strukturanalyse
Sveisekontroll
Termokamera
Tiltak
Tiltak_for_a_rette_pa_akutte_skader_eller_tiltak_som_ikke_kan_planlegges_pa_lang_sikt
Tiltak_som_oker_baereevnen_for_ei_bru_eller_et_element__skadet_eller_ikke_skadet
Trafikksikkerhet
Trykkfasthet_stein
Tykkelse_overflatebelegg_stal
Ultralyd
Ultralydkontroll
Ulykkeslast
Undergraving_av_fundamenter_sarbar_Flom
Utfore_materialundersokelse_ved_en_spesialinspeksjon
Utforelsesfeil
Utskifting_av_brudekker
Utskifting_av_hele_overbygningen
Utskifting_av_skadede_elementer_av_betong_stal_stein_tre_eller_annet_materiale
Utskifting_av_skadet_bru_og_kaiutstyr
Utskifting_eller_ombygging_av_underbygning
V441Lokasjon
Vedlikehold
Virvelstromproving
Visuell_inspeksjon_overflatebelegg